Voor meer informatie over het programma, de docenten en het aanmelden, verwijzen wij u graag door naar de website van de masterclass.

versie 23 oktober 2017

Toelatingscriteria en procedure

De masterclass eHealth strategie is postacademisch onderwijs. Deelname aan de masterclass is voorbehouden aan mensen die zich in hun dagelijkse werkzaamheden actief bezig houden met strategische ICT-vraagstukken. Indien een potentiële deelnemer zich wil aanmelden, neemt men contact op met Anna Jacobs die het secretariaat van de masterclass uitvoert. Zij kan algemene vragen beantwoorden en administratief verwerken. Voor de intake verwijst zij naar de programma coördinator Jan Erik de Wildt die een (telefonische) intake afneemt. Indien de startcriteria van een deelnemer niet voldoen, dan wordt verwezen naar opleidingen of cursussen die beter aansluiten bij de competenties en werkzaamheden van de kandidaat. Indien de deelnemer aan de startcriteria voldoet dan stuurt Anna Jacobs (secretariaat) een bevestiging van inschrijving. Als de groep definitief is samengesteld krijgen de deelnemers een definitieve aanmelding, die tot deelname en betaling verplicht.

Bij de samenstelling van een groep wordt gekeken naar een evenredige verdeling van geslacht, aard van de organisaties, ervaringen en geografische spreiding van de deelnemers. Het maximale aantal deelnemers is 30. De kwaliteit en diversiteit van de deelnemers is daarbij van groter belang dan de kwantiteit. Streefdatum voor samenstelling van de masterclass is jaarlijks 1 december. Uiterlijk 1 januari zijn alle kandidaten bericht of men deel kan nemen en kan men zich inschrijven door een e-mail te sturen naar het programmasecretariaat via anna@smarthealth.nl. Indien er minder dan 18 deelnemers zijn, behoud de masterclass het recht om de cursus niet door te laten gaan.

De financieel verantwoordelijke is na toezending van dit bevestigingsformulier de volledige programmabijdrage van €5500,- excl. btw verschuldigd. U kunt kiezen uit een betaling in 1 termijn (facturatie januari 2018) of 2 termijnen (facturatie in december 2017 en januari 2018). U ontvangt hiertoe een factuur met een betaaltermijn van 14 dagen. Inschrijving brengt de persoonlijke verplichting van de deelnemer met zich mee tot voldoening van de verschuldigde programmabijdrage, ongeacht een door een derde verstrekte opdracht tot deelneming en/of een door een derde afgegeven borgstelling. Na retournering van het bevestigingsformulier inschrijving is de inschrijving definitief, tenzij de deelnemer binnen de wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen na ondertekening per e-mail of schriftelijk laat weten dat hij/zijn kosteloos afziet van deelname (wettelijke bedenktijd).

De inschrijving voor de masterclass eHealth strategie is persoonlijk, als voor aanvang van de leergang vervanging aan de orde is, dan kan dat alleen op gelijkwaardig niveau en met toestemming van de coördinatoren. Na aanvang van de masterclass zijn er geen mutaties meer mogelijk.

Indien de masterclass meer aanmeldingen dan plaatsen kent, worden gekwalificeerde deelnemers op de deelname lijst voor het jaar daarna geplaatst en is tot 1 oktober van dat jaar de plaats gereserveerd. In augustus  wordt de kandidaat benaderd door het secretariaat om te toetsen of men hiervan gebruik wil maken. Als voor 1 oktober de aanmelding niet definitief is bevestigd, dan vervalt de gereserveerde plaats.

Accreditatie en studiebelasting

Er is accreditatie aangevraagd voor huisartsen, eerstelijns psychologen, apothekers en verloskundigen. Accreditatie voor andere deelnemers kan worden aangevraagd. De studiebelasting is maximaal 2 uur voorbereidingstijd per les blok, de opdrachten zijn hierin niet inbegrepen.

 

Opdrachten en eindtermen masterclass eHealth strategie

De masterclass eHealth strategie kent enkele formele toetsingscriteria alvorens de masterclass met goed gevolg kan worden afgesloten. Deze criteria zijn:

  • Minimaal 90% deelname aan alle colleges
  • Invullen van eHealth organisatie-assesment gedurende de masterclass

De eHealth organisatie-assesments worden verzameld en geanonimiseerd vergeleken met andere deelnemers uit de masterclass aan het einde van de leergang. De gegevens worden verwerkt in een persoonlijke rapportage aan de deelnemer. De resultaten worden besproken in de masterclass en/of in een persoonlijk gesprek met de programmacoördinator.

Evaluatie masterclass eHealth strategie

De masterclass eHealth strategie kent een informele en formele evaluaties. Door de aanwezigheid van programma coördinatoren Jan Erik de Wildt en Jan Jacobs tijdens alle colleges, kan informeel getoetst worden of de deelnemers tevreden zijn met de inhoud en werkwijze van de masterclass. Daarnaast vindt er een formele evaluatie plaats van de samenhang, docenten, didactiek, inhoud en facilitaire zaken. Deze evaluatieformulieren worden bij aanvang van ieder blok uitgedeeld en aan het einde verzameld en verwerkt. De beoordeling wordt per docent teruggekoppeld. Indien de evaluatie van een docent aan het einde van de opleiding twee masterclasses achtereen lager is dan het gemiddelde van alle docenten dan wordt in principe een nieuwe docent gezocht of wordt het betreffende onderwerp vervangen door een actueel onderwerp met een nieuwe docent. Hierover beslissen de programmacoördinatoren.

Klachtenregeling masterclass eHealth strategie

De masterclass eHealth strategie is een samenwerkingsverband tussen De Eerstelijns en SmartHealth opererend onder de titel masterclass eHealth strategie. Ten behoeve van deelnemers, docenten en belanghebbenden heeft de masterclass eHealth strategie een klachtenregeling.

Ondanks goede voorbereidingen, afspraken, overeenkomsten tussen partijen en goede wil van betrokkenen, bestaat er altijd een kans dat een deelnemer, docent of belanghebbende zich niet goed behandeld vind. De masterclass eHealth strategie is postacademisch onderwijs voor volwassenen en heeft als stelregel dat klachten het beste kunnen worden opgelost in onderling overleg tussen betrokkenen. Programma coördinator Jan Erik de Wildt (06-51821078) is de eerst verantwoordelijke bij klachten. Bij klachten die de programma coördinator betreffen is een onafhankelijke klachtenfunctionaris bereikbaar via antwoordnummer 12345 5211KP te Den Bosch.

Cursusmateriaal, auteursrechten en geheimhouding

De masterclass eHealth strategie gebruikt voor de leergang allerlei verschillende cursusmaterialen. Deze zijn inbegrepen in de deelname prijs. In blok 1 krijgen de deelnemers de basis literatuur uitgereikt, die als leidraad en verdieping kan worden gebruikt tijdens de masterclass. Elk blok krijgen de deelnemers een exemplaar van De Eerstelijns uitgereikt.

Daarnaast krijgen de deelnemers de (digitale) handout van de presentaties van de docenten. Eventuele literatuur of oefeningen die de docenten vooraf of achteraf aanleveren, wordt aan de deelnemers ter beschikking gesteld. Indien de docent dit wenst gebeurt dit op het besloten deel van de website van de masterclass eHealth strategie.

De deelnemers krijgen een individuele toegang tot het eLearning systeem van de masterclass eHealth strategie. Deze inlog is persoonlijk en mag alleen ten behoeve van de masterclass worden gebruikt.

Docenten zijn zelf verantwoordelijk voor juiste toepassing van auteurs- en eigendomsrechten van het cursusmateriaal.

Alle persoonlijke- of bedrijfsgevoelige informatie die door deelnemers in of ten behoeve van de masterclass wordt verstrekt, wordt als vertrouwelijk behandeld door de masterclass, de docenten en medewerkers.

Merknaam en intellectueel eigendom

De merknaam masterclass eHealth strategie is gedeponeerd bij het merkenbureau. Het intellectueel eigendom is van de masterclass eerstelijns bestuurders BV. Niets uit de openbare of verstrekte informatief of gebruikte materialen, mag zonder toestemming gebruikt worden door andere personen dan de deelnemers en docenten ten behoeve van de masterclass noch voor andere doeleinden worden ingezet, zonder vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen.

Masterclass eerstelijns bestuurders BV
KvK nummer 61111813
IBAN NL82 RABO 0188211365
postbus 5034
5201GA Den Bosch
masterclass@smarthealth.nl
www.smarthealth.nl/masterclass

© SmartHealth 2023, All rights reserved.